Algemene Voorwaarden Pilot Service Holland

cropped-logo-bijgewerkt.png

ALGEMENE VOORWAARDEN
Pilot Service Holland staat ingeschreven onder K.v.K. nummer 55380123. Algemene voorwaarden Pilot Service Holland zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Regio Noordwest te Amsterdam .
Art. 1 ALGEMEEN
1.1
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Pilot Service Holland overeengekomen te worden en voor akkoord ondertekend. Ieder die een opdracht aan Pilot Service Holland geeft accepteert de leveringsvoorwaarden van Pilot Service Holland wel of niet voor akkoord ondertekend, wel of niet opgevraagd. Uitzondering geld alleen indien schriftelijk opgevraagd en niet binnen 15 werkdagen verzonden aan de aanvrager door Pilot Service Holland.
1.2
Indien afwijkingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende afwijking van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
Met handtekening verzegeld en in origineel per post verzonden aan Pilot Service Holland .
Art. 2 OVEREENKOMSTEN/en/OPDRACHTEN
2.1
Alle door Pilot Service Holland gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2
De overeenkomst tussen Pilot Service Holland en de opdrachtgever komt tot stand indien schriftelijk aangevraagd en deze door Pilot Service Holland schriftelijk wordt bevestigd met ondertekening in origineel.
2.3
Aan telefonische opdrachten voor Pilot Service Holland kunnen geen rechten worden ontleend, indien telefonische opdrachten niet schriftelijke zijn bevestigt voor aanvang van de opdracht door de opdrachtgever.

Art. 3 PRIJS EN BETALING
3.1
De opdrachtgever is verplicht het door haar verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij voor de betaling van de facturen een incassomachtiging werd afgegeven of anders schriftelijk overeengekomen .
3.2
De opdrachtgever is niet bevoegd op de gefactureerde vergoeding enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering of regeling in mindering te brengen mits schriftelijk overeengekomen.
3.3
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 3,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, alsmede een bedrag van €10,- (tien euro’s) voor ingebrekestelling (aanmaning).
3.4
Indien betaling uitblijft kan Pilot Service Holland overgaan tot buitengerechtelijke maatregelen, waaronder begrepen het uit handen geven van een vordering aan een incassobureau, waarbij de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever komende, bedragende 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,00 (vijf en zeventig euro’s).
3.5
Pilot Service Holland zal geen toeslagen of extra kosten berekenen anders dan die, die door het toedoen van de opdracht ontstaan, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.6
Indien een transport wordt uitgevoerd onder begeleiding van een politionele dienst in welke vorm dan ook, en de kosten bij Pilot Service Holland declareert, komen deze kosten, verhoogd met+ 5% per declaratie van het gedeclareerde bedrag, geheel voor rekening van de opdrachtgever, welke deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum en in zijn geheel aan Pilot Service Holland zal voldoen zonder gerechtelijke tussenkomst.

Art. 4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1
Wanneer er een aansprakelijkheid is welke ondanks de voorwaarden wel onder de verantwoordelijkheid vallen van Pilot Service Holland zal het totale te vergoeden bedrag nooit hoger zijn dan het te vergoeden bedrag welke de opdrachtgever schuldig is aan Pilot Service Holland voor de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever.
4.2
Pilot Service Holland sluit elke aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is en meer in het bijzonder, in de gevallen als bepaald in de navolgende artikelen, tenzij aansprakelijkheid wegens schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de kant van Pilot Service Holland. Ook dan geld dat het te vergoeden bedrag nooit hoger is als kosten die de opdrachtgever schuldig is aan Pilot Service Holland ten behoeve van de opdracht van de opdrachtgever.

Artikelen zijn:
4.2a
Voor een geleden schade als gevolg van het niet of niet tijdig op het laad- of los adres verschijnen van een uitzonderlijk transport voertuig om wat voor reden dan ook.
4.2b
Niet tijdig verkrijgen van een ontheffing of vergunning en / of het niet tijdig verkrijgen of verschijnen van een eigen begeleidingsvoertuig of Politionele begeleidingen
4.2c
uitvoering van hetgeen wat is bepaald in een door Pilot Service Holland aangevraagde ontheffing of vergunning welke afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.
4.2d
Voor wat betreft de doorgang mogelijkheid van een bepaalde route ook wanneer deze route door Pilot Service Holland werd verkend in opdracht van de opdrachtgever en sinds de route verkenning wel of niet is gewijzigd.
4.2e
Voor schade aan materieel en/of materiaal beschikbaar gesteld door de opdrachtgever aan Pilot Service Holland ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.
4.2f
Indien een opdracht wordt uitgevoerd onder dekking van een ontheffing of vergunning die door Pilot Service Holland werd aangevraagd geldt het volgende: Voor elke schade hoe groot en/of klein ook, welke als gevolg van de opdracht ontstaat, aan eigendommen van derden, zoals wegen, verkeersinrichtingen, spoorweg installaties, privé eigendommen, enz., is de transporteur zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. De transporteur kan Pilot Service Holland nooit aansprakelijk stellen voor het feit dat de toestand van de voorgeschreven route niet voldoet aan de speciale eisen die het transport aan de route stelt.
4.2g
De opdrachtgever van Pilot Service Holland is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen (zowel financieel als materieel) welke ontstaan als gevolg van het niet nakomen van het bepaalde in de verleende ontheffing of vergunning welke uitgegeven door de daartoe bevoegde instantie. De opdrachtgever vrijwaart Pilot Service Holland uitdrukkelijk van aanspraken van derden terzake met name voor het geval Pilot Service Holland .Een aansprakelijkheidsverklaring heeft getekend en voor een schade wordt aangesproken. Indien er geen ontheffing voorhanden is die juridisch voldoen aan het in gestelde in het land waar het transport word uitgevoerd.

4.2h
Pilot Service Holland is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van geleden verlies of gederfde winst aan de zijde van de opdrachtgever in welke vorm dan ook ontstaan.

Artikel 5 SCHADEVERGOEDING
5.1
Eventuele schade geleden door Pilot Service Holland, veroorzaakt door toedoen van de opdrachtgever en / of de uitvoerende transporteur worden volledig vergoed door de opdrachtgever. Onder deze schade valt ook de immateriële schade zoals door Pilot Service Holland te maken overtollige uren en het bezorgen van een slechte reputatie van Pilot Service Holland. Bij andere opdrachtgevers van Pilot Service Holland, of een slecht reputatie bij autoriteiten die belast zijn met de afgifte van ontheffingen en / of vergunningen, controlerende instanties en dergelijke. Alle schade welke een gevolg is van een sanctie welke opgelegd door daartoe bevoegde instantie welke een gevolg is van de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever. Onder materiële schade valt alle schade ontstaan aan het begeleidingsvoertuig welke niet gedekt word door de verzekering van het voertuig welke het transport uit voert. Hieronder valt schade aan het voertuig incl inzittenden.

Artikel 6 ANNULERING
6.1
Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren dient hij zulks minimaal 12 uur voor aanvang opdracht schriftelijk per E-mail te doen. Binnen 12 uur voor opdracht behoud Pilot Service Holland zich het recht 50% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten, vermeerderd met de reeds gemaakte directe kosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Ontheffingskosten en diverse kosten welke gemaakt zijn om de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken worden ten alle tijden in rekening gebracht vanaf 1 uur na opdracht.

Artikel 7 TOEPASSELIJK RECHT
7.1
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook opdrachten van een klant geregistreerd in een ander land als Nederland. Opdrachten in het buitenland gelden de voorwaarden gesteld in het land van uitvoering.

ALGEMENE MACHTIGINGSVOORWAARDEN
1.
De opdrachtgever verleent aan Pilot Service Holland volmacht voor onbepaalde tijd (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) voor het bemiddelen in de verzorging van de nodige ontheffing welke noodzaak is voor het reglementair uitvoeren van een uitzonderlijk transport.
Pilot Service Holland is dan ook vrij in het beslissingen nemen die noodzakelijk zijn om het uitzonderlijk transport te laten verlopen conform de wettelijk gestelde regels door de overheid in het land waar de begeleiding van het uitzonderlijk transport word uitgevoerd.

2.
Voorafgaande aan verlening van de volmacht verbindt de opdrachtgever zich de algemene voorwaarden van Pilot Service Holland, voor zover niet reeds in zijn bezit, op te vragen, welke op eerste schriftelijk verzoek aan de opdrachtgever zullen worden toegezonden, indien de opdrachtgever zulks nalaat, wordt hij geacht met de inhoud van deze voorwaarden bekend te zijn en hieraan gebonden te zijn.

3.
Bij automatische machtiging ten behoeve het incasseren van tegoeden:
Nadat een bedrag door Pilot Service Holland wordt geïncasseerd, heeft de weder partij ten allen tijde het recht de boeking ongedaan te maken tot uiterlijk 5 werkdagen na de boekingsdatum, zonder dat er enige verplichting bestaat Pilot Service Holland hiervan rechtstreeks in kennis te stellen en zonder gerechtelijke tussenkomst.

4.
Indien op enige grond onenigheid omtrent facturen of factuur- bedragen bestaat, dient de opdrachtgever dit rechtstreeks schriftelijk aan Pilot Service Holland kenbaar te maken uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum, waarna Pilot Service Holland zich verplicht tot onverwijlde storneren van de incasso van de omstreden factuur of de omstreden bedragen totdat er tussen beide partijen over en weer overeenstemming omtrent de factuur c.q. factuurbedragen bestaat, een en ander voor zover artikel 3 niet reeds toepassing heeft gevonden.

5.
Intrekking van de volmacht kan ten alle tijden geschieden middels schriftelijke mededeling aan Pilot Service Holland per aangetekend schrijven met bericht van aankomst.